Особливості договору позики

Новини Правовий лiкбез

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає або зобов’язується передати у власність іншій стороні (позичальникові) грошові кошти, речі, визначені родовими ознаками, або цінні папери, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або рівну кількість отриманих ним речей того ж роду і якості або таких же цінних паперів.

Якщо позикодавцем в договорі позики є фізична особа, договір вважається укладеним з моменту передачі суми позики або іншого предмета договору позики позичальнику або зазначеній ним особі.

Згідно з вимогами ст.917 ЦК ДНР договір позики між фізичними особами повинен бути укладений у письмовій формі, якщо його сума перевищує 10 000 російських рублів, а в разі, коли позикодавцем є юридична особа, –  незалежно від суми.

На підтвердження договору позики та його умов може бути представлена ​​розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Відповідно до ч.1 ст.918 ЦК ДНР позикодавець має право на одержання від позичальника процентів за користування позикою в розмірах і порядку, визначених договором. При відсутності в договорі умови про розмір відсотків за користування позикою їх розмір визначається ключовою ставкою Центрального Республіканського Банку Донецької Народної Республіки, що діяла у відповідні періоди.

Договір позики передбачається безпроцентним, якщо в ньому прямо не передбачено інше, у випадках, коли:

договір укладений між фізичними особами, в тому числі фізичними особами – підприємцями, на суму, що не перевищує 100 000 російських рублів;

– за договором позичальникові передаються не гроші, а інші речі, визначені родовими ознаками.

В силу ст.919 ЦК ДНР позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві отриману суму позики в строк і порядку, що встановлені договором позики.

Необхідно пам’ятати, якщо термін повернення договором не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, сума позики повинна бути повернута позичальником протягом 30 днів з дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не передбачено договором.

Якщо інше не передбачено договором позики, сума безпроцентної позики може бути повернена позичальником достроково повністю або частково.

Сума позики, наданої під проценти позичальнику-фізичній особі, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, може бути повернена позичальником-фізичною особою достроково повністю або частинами за умови повідомлення про це позикодавця не менше ніж за 30 днів до дня такого повернення.

Позика вважається повернутою в момент передачі її позикодавцеві, в тому числі в момент надходження відповідної суми грошових коштів в банк, в якому відкрито банківський рахунок позикодавця.

Стаття 920 ЦК ДНР регламентує правові наслідки порушення позичальником договору позики.

Так, у випадках, коли позичальник не повертає в термін суму позики, на цю суму підлягають сплаті відсотки в розмірі, передбаченому ч.1 ст.496 ЦК ДНР, з дня, коли вона повинна була бути повернута, до дня її повернення позикодавцеві незалежно від сплати відсотків, передбачених ч.1 ст.918 ЦК ДНР.

Звертаємо увагу, що при порушенні однієї зі сторін зобов’язань, що стосуються договору позики, зазначені суперечки вирішуються в судовому порядку з урахуванням чинного законодавства Донецької Народної Республіки.